คอนฟิกูเรชันสภาพแวดล้อม jdk ไม่มีปัญหา eclipse ไม่สามารถเปิดข้อผิดพลาด JVM ที่เข้ากันไม่ได้

Jdk Environment Configuration Is No Problem Eclipse Cant Open Incompatible Jvm Errorรายงานข้อผิดพลาด
JVM ที่เข้ากันไม่ได้
เวอร์ชัน 1.8.0_271 ของ VM ไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เวอร์ชัน: 11
หรือมากกว่านั้นเป็นสิ่งจำเป็น

ภาพเปิดตำแหน่งการติดตั้ง eclipse
ภาพ
เปิด eclipse.ini เพิ่มเส้นทาง jdk
-vm
E: javaJDK Java jdk-15.0.1 bin
ภาพ